פוזיטיב פלוס בע"מ תערוך הגרלה נושאת פרסים, בפוסט שעלה בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת:  

https://www.facebook.com/393063160887520/posts/1615091085351382/?d=n

 

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי הגרלה?

 1. במהלך תקופת ההגרלה יצטרכו המשתתפים לעשות:

לכתוב בהערות לפוסט איפה הם מעדיפים את הפוף שלהם ולתייג חבר, ולעשות לייק לדף של פוזיטיב.

 1. הפרס הינו פוף מדגם ז'אק כפול מקולקציית ג'אנגל. 
 2. קביעת הזוכים בהגרלה, תבוצע על ידי פוזיטיב פלוס בע"מ , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה..פוזיטיב פלוס בע"מ שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
 3. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת ההגרלה. 

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

פרטים נוספים:

 1. הפעילות תתקיים עד סוף החודש- ה- 30/9/2021 הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 72 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט פרסום הזוכה בדף הפייסבוק של פוזיטיב פלוס בע"מ.
 2. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע פוזיטיב פלוס בע"מ לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות שליחת הודעה לפייסבוק של המשתתף הזוכה.
 3. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.
 4. פוזיטיב פלוס בע"מ תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה באחת מחנויות פוזיטיב פלוס בע"מ אשר תודיע לזוכה היכן לאסוף את הפרס, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.
 5. חלוקת הפרס הינה באחריות פוזיטיב פלוס בע"מ פוזיטיב פלוס בע"מ /או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרס ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרס, ולא תחול על פוזיטיב פלוס בע"מ כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרס.
 6. פוזיטיב פלוס בע"מ תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרס ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם קבלת הפרס הינה אישור לכך.
 7. ההגרלה אינה פתוחה לעובדי פוזיטיב פלוס בע"מ ובני משפחותיהם .
 8. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך שהיא, פוזיטיב פלוס בע"מ אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי-

 1. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. פוזיטיב פלוס בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.
 2. פוזיטיב פלוס בע"מ אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.
 3. משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את פוזיטיב פלוס בע"מ או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 4. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
 5. פוזיטיב פלוס בע"מ רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .
 6. תקופת ההגרלה לגבי כל סוג הגרלה תתפרסם מעת לעת בדף בפייסבוק של פוזיטיב פלוס בע"מ  (להלן: "תקופת ההגרלה").
 7. פוזיטיב פלוס בע"מ תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בדף הפייסבוק של פוזיטיב פלוס בע"מ  .
 8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד פוזיטיב פלוס בע"מ  ,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
 9. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 10. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שפוזיטיב פלוס בע"מ   תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב פוזיטיב פלוס בע"מ .
 11. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 12. מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי.
 13. המבצע וההגרלה יערכו בפיקוח המפקח, המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.
 14. תקנון האתר יפורסם באתר פוזיטיב פלוס בע"מ pozitivebeanbags.co.il וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח.
 15. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי פוזיטיב פלוס בע"מ  בלבד.

משלוח עד הבית תוך 5 ימי עסקים

להרחבה לגבי המשלוחים לחץ כאן משלוחים